Fan Zhendong beats Aruna Quadri

Back to top button